Kvittning

Kvittning mot kontobehållning är en form av betalning. Den innebär att man räknar av – kvittar – en fordran mot en motfordran. De båda fordringarna upphör därmed att gälla till den del de täcker varandra. Antag att en kredittagare ej betalat t. ex. ränta och amortering i rätt tid för ett lån i banken.

Banken har då möjlighet att göra ett uttag på kredittagarens inlåningskonto (sparkonto) för att på så sätt kvitta hans förfallna skuld till banken. B la Svenska Bankföreningen har lämnat rekommendationer om hur kvittning bör ske i konsumentförhållanden.

När kan Kvittning bli Aktuellt?

För att banken skall ha kvittningsrätt, krävs att bankens fordran är klar och förfallen samt att kunden i sin tur har ett inlåningskonto i samma bank. Med klar avses att fordran inte är tvistig, t.ex. att kunden och banken inte är oense om skuldens storlek. Med förfallen avses att betalning för fordran inte har kommit banken tillhanda senast på förfallodagen.

Ej Kvittning mot Lönemedel.

Det är främst konton som innehåller sparmedel som banken kan använda vid kvittning. Skälet till detta är att banken inte får kvitta sin fordran, dvs kontohavarens skuld, mot ett konto som innehåller lönemedel eller motsvarande, t. ex. pensioner, studiemedel, barnbidrag och liknande, vilka är avsedda i första hand för kontohavarens löpande utgifter.

Undantag

Det finns emellertid undantag, där alltså kvittning kan ske även mot lönemedel eller motsvarande:

  1. Om kontot är övertrasserat, dvs. kunden har tagit ut mer pengar än vad som fanns på kontot. Kvittning får då ske med det belopp som övertrassering skett med.
  2. Om banken har fått ett medgivande, dvs ett godkännande, till kvittningen från kontohavaren.

Observera att banken alltså kan kvitta mot ett lönekonto om kontot även innehåller sparmedel. Det är alltså inte kontoformen som avgör om kvittning får ske.

Hänsyn tas till kontohavaren

När banken genomför en kvittning bör det ske med försiktighet, omdöme och – så långt möjligt – med hänsyn till kontohavaren. Detta innebär bl. a. att banken i första hand bör välja ett konto där kvittningen får minst negativ betydelse för kontohavaren. Ett vanligt sparkonto bör därför utnyttjas vid kvittning framför t.ex. ett vinnarkonto eftersom detta konto är förknippat med särskilda förmåner för kontohavaren.

Banken Skall Avisera Kunden

När banken gjort en kvittning skall banken omedelbart avisera (meddela) kontohavaren om att kvittningen har genomförts och anledningen till att man kvittat. Kvittning bör främst användas av banken när kontohavaren inte betalar frivilligt.

Ej Kvittning mot t.ex. Check

Medel/pengar som banken mottagit för att utföra ett betaltjänstuppdrag bör inte utnyttjas till kvittning mot kontohavarens skuld. Banken bör inte kvitta check, postväxel eller annan anvisning som lämnats in för inlösen, mot kontohavarens skuld.

Rätta felaktig insättning

Om en utomstående inbetalare, t.ex. arbetsgivare, gjort en felaktig insättning på ett konto och därefter begär att banken skall rätta insättningen gäller som huvudprincip att en felaktig insättning ej får återföras från kontot om beloppet har blivit tillgängligt för lyftning.

Med tillgängligt för lyftning menas att kontohavaren har möjlighet att ta ut beloppet från sitt konto. Det finns undantag från denna huvudprincip, där alltså banken kan rätta till en felaktig insättning efter det att pengarna blivit tillgängliga för lyftning:

  1. Om återföringen sker i samband med den felaktiga insättningen.
  2. Om medgivande har inhämtats från kontohavaren.
  3. Om kontohavaren har fått meddelande om återföringen senast samma dag som en löneinsättning blivit tillgänglig för lyftning.
  4. När pensionsbelopp felaktigt har satts in på avliden persons konto.

En felaktig insättning som inte kan rättas genom återföring av banken får inte behållas av kontohavaren.

Vem har Rätt till Felaktigt Insatta Pengar?

I princip har den som gjort den felaktiga insättningen rätt att kräva tillbaka pengarna av kontohavaren. Om kontohavaren varit i god tro såväl vid mottagandet av pengarna som när han förbrukat dessa, har dock allmän domstol i vissa fall ogillat insättarens krav på återbetalning. Kontohavaren har i dessa fall fått behålla de felaktigt insatta pengarna.

Återkallelse av Automatisk Överföring

Ett vanligt och praktisk sätt att sköta sina regelbundna betalningar för ett lån är att ha en automatisk överföring från t. ex. ett lönekonto. Detta kan ske genom att kunden i kreditavtalet medgett att betalning av lånet får ske från ett visst konto.

Av olika anledningar kan en kund senare önska att en sådan automatisk överföring skall upphöra att gälla. Banken är då skyldig att snarast möjligt återkalla (stoppa) överföringsuppdraget (FFFS 2000:2). En uppsägning av en automatisk överföring bör ske skriftligt till banken.

Om återkallelsen får till följd att kunden inte betalar sin skuld till banken, får banken använda sig av sedvanliga inkassoåtgärder eller kvittning för att få betalt för sin fordran. En återkallelse påverkar således inte kundens återbetalningsskyldighet i övrigt.

Vid tvist

Om man som privatperson inte är överens med sin bank huruvida t.ex. en kvittning skett på ett korrekt sätt, är Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och allmän domstol instanser som kan pröva en sådan tvist.

Mer information

  • Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 2000:2)

Övriga adresser:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel 08 – 783 17 00

Kommunernas konsumentvägledning nås genom kommunens växel.

Källa: Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *