Kravrutiner

En viktig regel i vårt samhälle är att man skall betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. I skuldebrevet anges villkoren för återbetalning av skulden, d.v.s. när och hur betalning skall ske. Betalningarna skall vara kreditgivaren tillhanda senast på förfallodagen, vilket innebär att en betalning skall anses vara fullgjord på inbetalningsdagen i egen bank eller vid betalning över post- eller bankgirot på bokföringsdagen hos girot.

I de fall betalningen görs via post eller giro, måste betalningen göras i god tid före förfallodagen eftersom det tar en viss tid att föra över pengarna. Detta gäller i synnerhet vid längre helger och månadsskiften då girosystemen kan vara hårt belastade av uppdrag. I de fall kredittagaren inte betalar sin skuld enligt de avtalade villkoren har kreditgivaren rätt att vidta åtgärder för att få betalt för sin fordran.

Betalningspåminnelse

Om betalningen inte är kreditgivaren tillhanda senast på förfallodagen kan alltså kreditgivaren vidta åtgärder för att få betalt. Normalt skickar kreditgivaren en påminnelse där kredittagaren uppmanas att betala den förfallna skulden. Om kredittagaren trots påminnelsen inte betalar fordran, kan krediten komma att sägas upp till betalning i sin helhet enligt de avtalade villkoren i skuldebrevet.

Uppsägning av Kredit

Vid uppsägning av skulden p.g.a. betalningsdröjsmål har kredittagaren i regel rätt till fyra veckors uppsägningstid samt möjlighet till att undanröja uppsägningen genom att betala de förfallna delarna av skulden jämte ränta före utgången av uppsägningstiden.

Denna möjlighet till att undanröja uppsägningen genom att erlägga betalning kan endast utnyttjas en gång för varje kredit/lån. Reglerna avseende uppsägning finns numera införda i 21 – 23 §§ konsumentkreditlagen.

Inkasso

Om kredittagaren inte betalat skulden före utgången av uppsägningstiden kan kreditgivaren inleda ett formellt indrivningsförfarande. Kreditgivaren kan välja att antingen driva in fordran själv eller lämna indrivningen i uppdrag till ett inkassoföretag.

Kreditgivaren eller inkassoföretaget skickar ett inkassokrav till kredittagaren med en uppmaning att betala eller att göra en invändning mot kravet (en förklaring varför kredittagaren inte anser sig skyldig att betala). Inkassolagen reglerar hur inkassoverksamheten skall bedrivas.

Hur Skall Inkassokrav Utformas?

Ett inkassokrav skall framställas skriftligt och specificeras så att det klart framgår hur summan fördelas på skuldbelopp (kapitalskuld), ränta och ersättning för inkassokostnader. Kravet skall dessutom ange upplupen ränta, räntesats samt för hur lång tid ränta yrkas.

Inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed vilket bl. a innebär att den som inkassoverksamheten riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. Datainspektionen utövar tillsyn över att företagen följer inkassolagen. Denna tillsyn gäller dock inte företag under Finansinspektionens (FI) tillsyn för vilka FI utövar tillsyn även vad avser inkassolagen.

Betalningsföreläggande

Om kredittagaren trots inkassokravet inte betalar skulden kan kreditgivaren eller inkassoföretaget vända sig till kronofogdemyndigheten för att få fastslaget betalningsskyldigheten samt fordrans storlek. Vanligen sker detta genom en ansökan om betalningsförläggande hos kronofogdemyndigheten.

Är Kravet Felaktigt?

Anser man att kravet från kronofogden är felaktigt bör man protestera mot kravet hos kronofogden. Detta måste ske inom den tid som anges i betalningsföreläggandet. Om kreditgivaren fortfarande står fast vid sina krav, kan han vända sig till domstol för att få tvisten prövad i en rättegång. Förlorar kreditgivaren i rätten behöver kredittagaren inte betala något.

Men om domen ger kreditgivaren rätt måste kredittagaren betala såväl skulden som dröjsmåls-, inkasso- och rättegångskostnaderna. Det är kronofogden som genom utmätning verkställer både sitt eget avgörande (utslag) och i de fall domstol avgjort tvisten genom en dom.

Betalningsanmärkning

Fastställer kronofogden eller domstol skulden får kredittagaren betalningsanmärkning. Detta innebär att försummelsen att betala blir antecknad i de register som används vid kreditupplysning.

Uppgifterna står kvar i registret i tre år och kvarstår även om skulden betalas. Uppgiften är tillgänglig för banker, andra kreditgivare, hyresvärdar, Telia och andra som kan ha ett legitimt behov av informationen i sin verksamhet.

Missbrukat Konto

I registren finns också uppgift om missbrukat bankkonto, misskött kredit och missbrukad kontokredit. Uppgifterna i registret över missbrukat bankkonto, avser konto som banken avslutat på grund av återkommande överskridande av tillgodohavande på kontot.

Misskött Kredit

Uppgifterna om misskött kredit avser kredit (banklån) som oberoende av kreditform, kredittagare eller säkerhetstyp i sin helhet är förfallen och förfallodagen har passerat utan att skulden slutbetalts. Krediten (lånet) skall också ha avförts från ordinarie bokföring eller annan motsvarande åtgärd ha vidtagits.

Hur Länge Kvar i Registret?

Uppgifterna om betalningsanmärkning står kvar i registret i tre år och kvarstår även om skulden betalas. Uppgifterna om missbrukat bankkonto och misskött kredit finns kvar i registret i tre år från den dag då kontot avslutades resp. krediten sades upp.

Uppgifterna om missbrukad kontokredit – som vanligtvis avser missbrukat kontokort – finns kvar i registret i två år från den dag då kreditgivaren sade upp kreditavtalet på grund av missbruket. Uppgifterna om missbrukat bankkonto, misskött kredit och missbrukat kontokredit är endast tillgängliga för banker och kreditmarknadsbolag.

Kostnader För Indrivning

Kreditgivaren har rätt att få ersättning av kredittagaren för kostnader i samband med indrivning och inkasso. Kreditgivaren har rätt att ta ut avgifter som t ex aviseringsavgift, expeditionsavgift och förseningsavgift om den är avtalad. Dessutom har kreditgivaren rätt enligt inkassolagen till ersättning för åtgärder som behövts för att ta tillvara kreditgivarens rätt.

Kostnader För Inkasso

Enligt lag om ersättning för inkassokostnader mm, kan kredittagaren bli skyldig att betala ersättning för:

  1. En betalningspåminnelse om kreditgivaren kommit överens med kredittagaren om detta senast i det ursprungliga avtalet (f.n. 50 kr).
  2. Inkassokrav om det är utformat enligt inkassolagens regler och har lämnats eller skickats till kredittagaren (f.n. 160 kr).
  3. Amorteringsplan om planen är skriftlig och omfattar hela kredittagarens återstående skuld samt har tillkommit i samråd med kredittagaren och lämnats eller skickats till honom (f.n. 150 kr).

Storleken på ersättningsbeloppen beslutas av regeringen och justeras emellanåt (senaste justeringen är från 1 juli 2003). Lagens regler är tvingande, dvs. kreditgivaren får inte genom avtal utvidga kredittagarens skyldighet att ersätta kostnaderna.

Andra Kostnader

Kredittagaren kan också bli ersättningsskyldig för vissa kostnader som uppkommer i samband med ansökan till kronofogdemyndigheten eller till domstol. Trots att skulden har betalats kan kreditgivaren ha rätt till ersättning för inkassokostnader eller kostnader hos kronofogdemyndigheten eller domstol.

Kreditgivaren har rätt att begära ersättning om han har sänt inkassokrav eller ansökan till kronofogdemyndigheten eller domstol senast samma dag som inbetalningen bokfördes på kreditgivarens konto hos bank- eller postgirot.

Dröjsmålsränta

Förutom kostnader för indrivning har kreditgivaren rätt till dröjsmålsränta om inte skulden betalas i tid. Om parterna i avtalet reglerat hur dröjsmålsränta skall beräknas, gäller detta. Om däremot inget avtal har träffats i förväg gäller reglerna i räntelagen.

Enligt denna lag har kreditgivaren rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter det att kreditgivaren avsänt avisering om betalning eller på annat sätt krävt betalning och i detta krav talat om att dröjsmålsränta annars måste betalas.

Enligt räntelagen har kreditgivaren rätt att ta ut en årsränta som motsvarar riksbankens diskonto med tillägg av åtta procentenheter. Flera kreditgivare har dessutom avtalat om en förseningsavgift som är oberoende av beloppets storlek eller förseningens längd.

Avräkning

Om kredittagaren inte betalar hela skulden utan endast en del av beloppet, kan det bli fråga om vad betalningen gäller och hur den skall avräknas. Kreditgivaren skall i princip följa kredittagarens anvisning om hur avräkningen skall göras. Dessa anvisningar kan vara uttryckliga eller framgå av omständigheterna.

Inbetalat belopp avräknas dock alltid i första hand mot ränteskulden. Avräkning mot eventuella kostnader för förfarande hos kronofogdemyndigheten eller mot rättegångskostnader får ske bara om kredittagaren gått med på detta.

Är Fordran Tvistig?

Kredittagaren kan i vissa fall välja att betala en tvistig fordran under protest för att undvika att ytterligare kostnader påförs. Betalning under protest sker genom att kredittagaren på inbetalningen antecknar att betalning sker under protest samt anledningen därtill.

Kredittagaren måste därefter själv kontakta kreditgivaren och framställa sina krav. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och allmän domstol är instanser som kan pröva en tvistig fordran i juridiskt avseende. ARN prövar dock inte tvister om det gått mer än sex månader från det att näringsidkaren/banken helt eller delvis avvisat anspråken.

För tvister i bankärenden måste det tvistiga beloppet var minst 2 000 kronor för att ARN skall pröva ärendet. Är man inte nöjd med ARN:s beslut kan man pröva ärendet i allmän domstol.

Mer Information

  • Konsumentkreditlagen (1992:830)
  • Inkassolagen (1974:182)
  • Räntelagen (1975:635)
  • Lag (1981:739) om ersättning för inkasso-kostnader mm
  • Datainspektionens serie ”Datainspektionen informerar”
  • Information från Kronofogdemyndigheten
  • Råd & Röns faktablad: Skulder, fakturor, avgifter, indrivning, preskription.

Övriga adresser:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm.
Tel 08 – 657 61 00 Fax 08 – 652 86 52

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm.
Tel 08 – 783 17 00

Kommunernas konsumentvägledning nås genom kommunens växel.

Källa: Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *