Annuitetslån

All kreditgivning förutsätter att kredittagaren skall återbetala – amortera – sin skuld till kreditgivaren. Dessutom skall en ersättning – ränta – betalas till kreditgivaren. Räntan beräknas i konsumentförhållanden alltid på den restskuld som kunden vid varje tillfälle har. Hur återbetalningen – amorteringen – skall gå till regleras i avtalet/ skuldebrevet. Det finns i huvudsak två olika modeller; rak amortering och annuitet.

Rak Amortering

Lån med rak amortering innebär att den ursprungliga skulden delas med det antal amorteringstillfällen som avtalats. Vid varje amorteringstillfälle skall detta belopp – amorteringen – erläggas. Utöver amorteringen skall även betalas en ränta, som beräknas på den aktuella restskulden. Eftersom amorteringsbeloppet är lika stort under hela kredittiden och restskulden och därmed räntan successivt minskande, kommer ett lån med rak amortering att kosta mindre för varje amorteringstillfälle.

Annuitet

Den andra återbetalningsmodellen kallas annuitetsmetoden. Vid annuitetslån räknar man fram ett belopp – annuiteten – som, om det betalas vid varje amorteringstillfälle, räcker till både ränta på restskulden och en amortering så att lånet är slutbetalat vid kredittidens slut. Vad som krävs för att kunna räkna fram annuitet är:

  1. Kreditbeloppet
  2. Räntesatsen
  3. Kredittiden (eg. antalet återbetalningstillfällen).

Eftersom det belopp som betalas är lika stort vid varje tillfälle, utgörs detta vid kredittidens början till en större del av ränta och en mindre del av amortering. Efter hand som skulden amorteras ned, minskar räntedelen och det blir större utrymme för amortering. Mot slutet av kredittiden utgörs annuiteten följaktligen till en mindre del av ränta och en större del av amortering.

En förutsättning för att summan av alla inbetalningar skall gå jämnt upp med räntor och amorteringar är att räntesatsen inte ändras under kredittiden. Flertalet kreditavtal medger emellertid att kreditgivaren ändrar storleken på räntesatsen och så sker också normalt på lån som löper över flera år. Vid ändring i räntesatsen kan kreditgivarna hantera återbetalningen på två principiellt olika sätt, bibehållen eller ändrad annuitet.

Bibehållen Annuitet

Vanligt är att kreditgivarna tillämpar bibehållen annuitet (även kallad falsk annuitet) vilket innebär att den avtalade annuiteten behålls trots att räntan ändras. Detta får till följd att om räntan höjs kommer krediten inte att vara slutamorterad vid den avtalade kredittidens slut. Detta beror på att av annuiteterna har en större del än beräknat gått åt till räntebetalning och därmed har en mindre del blivit över för amortering.

Om räntan däremot sänks, kommer krediten att vara slutamorterad före den avtalade kredittiden eftersom av annuiteterna en mindre del än beräknat gått åt till räntebetalning. Fördelen med bibehållen annuitet är att kunden i förväg vet hur stor varje inbetalning blir oavsett vad som händer med räntenivån. Nackdelen är att kredittiden kan komma att avvika ifrån den avtalade.

Under vissa betingelser kan en räntehöjning dessutom få till effekt att den avtalade annuiteten inte ens räcker till periodens ränta, varigenom skulden istället ökar. Kreditgivaren bör då informera kunden och föreslå en höjning av annuiteten så att den åtminstone täcker räntan.

Ändrad Annuitet

Det andra alternativet är att använda ändrad annuitet (även kallad äkta annuitet). Detta innebär att kreditgivaren vid en ränteändring beräknar ett nytt annuitetsbelopp utifrån 1) den restskuld som finns vid tillfället, 2) den återstående kredittiden och 3) den nya räntesatsen.

Fördelen med ändrad annuitet är att den ursprungligt avtalade kredittiden alltid hålls. Nackdelen är att det kan vara svårt för kredittagaren att i förväg veta hur stor varje inbetalning blir när det är obekant vad som kommer att hända med räntenivån.

Skuldebrevet

Av skuldebrevet bör normalt framgå vad som händer med annuiteten eller kredittiden om räntesatsen ändras. De skuldebrev som används i dag är normalt inte oklara på denna punkt. Vissa äldre skuldebrev är däremot inte alltid utformade på sådant sätt att det klart framgår vilka effekterna blir av en ränteändring.

Högsta domstolen har i februari 1997 avgjort ett mål om falsk annuitet. Domstolen slog fast att om räntan är rörlig och en kredittid angivits till ett visst antal år, innebär det inte automatiskt att krediten är slutbetald när kredittiden gått ut. Banken har därmed rätt att förlänga återbetalningstiden tills hela skulden är betald.

Vid tvist

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och allmän domstol är instanser som kan pröva en tvist om annuitetslån i juridiskt avseende. ARN prövar dock inte tvister om det gått mer än sex månader från det att näringsidkaren/banken helt eller delvis avvisat anspråken.

För tvister i bankärenden måste det tvistiga beloppet var minst 2 500 kronor för att ARN skall pröva ärendet. Är man inte nöjd med ARN:s beslut kan man pröva ärendet i allmän domstol. Allmänna reklamationsnämnden

Box 174
101 23 Stockholm
Tel 08 – 783 17 00

Kommunernas konsumentvägledning nås genom kommunens växel.

Källa: Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *