Kontokort

Kontokort

Att använda kort är ett alternativ till kontanter eller check och är också ett sätt att göra uttag från sitt konto. Innan man ansöker om ett kort bör man ta reda på kostnaden (avgifter och ränta) och villkoren som gäller för kortet.

Det är också viktigt att informera sig om hur man vid en förlust spärrar kortet, dvs vart man vänder sig för att göra en förlustanmälan för att kunna skydda sig mot att någon obehörig använder kortet. På annan plats på denna hemsida finns en förteckning över telefonnummer dit du kan ringa och spärra ditt kort.

Olika Typer av Kort

Det finns olika typer av kort att välja mellan beroende på vilka behov man har. Användningsområdet och därmed villkoren och avgifterna för korten varierar.

Kontokort

Kontokort är ett kort med innehavarens namn och kortnummer präglat på kortet. Kunden kan använda kortet för att betala varor och tjänster på de inköpsställen som accepterar kortet som betalningsmedel. Kontokort indelas i debetkort, betalkort och kreditkort beroende på vilka betalningsvillkor som är knutna till kortet.

Automatkort

Automatkort är ett kort som ansluts till ett konto i banken och som gör det möjligt att ta ut pengar när som helst i uttagsautomater. Varje kort har en särskild, i regel fyrsiffrig, kod som skall knappas in vid uttag i automat. Vid behörighetskontrollen, som görs maskinellt, kontrolleras att kort och inknappad kod överensstämmer. Uttaget registreras på kundens konto.

Det finns vissa begränsningar när det gäller hur mycket pengar som kan tas ut vid varje uttag och/eller under en sjudagarsperiod. I vissa banker kan uttag göras med upp till 5.000 kr i ett och samma uttag. Inom en fyra- till sjudagarsperiod varierar maximibeloppet för uttag mellan 5.000-16.000 kr.

Dessa variationer förekommer mellan olika banker och inom respektive bank för olika kundkategorier.(Ovan angivna beloppsgränser ses över löpande av bankerna och kan därför ändras efter beslut i resp. bank.)

I samband med uttag i automat får kunden vanligtvis en minneslapp som visar uttagets storlek, hur mycket som finns kvar på kontot (saldobesked), samt datum och klockslag då uttaget gjorts. Det finns ofta även en möjlighet att utan samband med uttag få en kontouppgift som visar kontobehållning samt de senaste fem transaktionerna (händelserna) på kontot.

Bankkort med VISA eller MasterCard kan användas i alla bankers automater.

Debetkort

Debetkort är beteckningen på kort där beloppet dras från (debiteras) kortinnehavarens tillgångar (behållning) på kontot. Debetkort används t.ex. inom detaljhandeln och bensinbranschen.

Om kortet är knutet till ett konto i en bank (med eller utan en kredit knutet till kontot) brukar beteckningen bankkort användas. Vid utbyte av bankkort är de nya korten numera ofta förberedda för att kunna användas som Cash-kort (se nedan).

När Debiteras Kontot?

Köpet debiteras kontot den dag köpet sker. Därför måste det finnas pengar på kontot på köpdagen trots att betalningen i vissa fall bokförs senare. Saknas tillräckligt med pengar på kontot på köpdagen, kan kunden drabbas av överdragsavgifter.

Betalkort

Betalkort används som benämning på kort där kortinnehavaren enligt kontovillkoren beviljas anstånd, vanligtvis 30-45 dagar, med betalning av det belopp som påförts kontot under en viss period. När innehavare av betalkort använder kortet för att betala en vara eller tjänst debiteras beloppet automatiskt kortinnehavarens konto eller faktureras (dvs en räkning skickas) för inbetalning samma månad eller månaden efter inköpet.

Betalkort kan också i vissa fall, vilket i så fall framgår av avtalsvillkoren, omvandlas till kreditkort. Det innebär att kunden får betala ränta på en utnyttjad kredit. Betalkortet omvandlas till kreditkort antingen genom att kunden betalat för sent och därmed inte följt betalningsvillkoren för betalkortet eller om kunden valt att betala ett lägre belopp och på så vis delat upp betalningen av fakturabeloppet.

Kreditkort

Kreditkort används som benämning på kort där betalning vid ett köp påförs ett skuldkonto. Till skillnad mot vid betalkort betalar i allmänhet kortinnehavaren ränta från inköpsdagen. Det finns mellanformer där kontot dels är ett tillgångskonto, dels har ett medgivet kreditutrymme.

I sådana fall tas ett uttag från tillgångarna på kontot så länge dessa räcker och därefter belastas krediten. I dessa fall kan kontohavaren vid köpet ange om tillgångskontot eller kontokrediten skall belastas. Köpet debiteras kontot den dag köpet sker. Därför måste det finnas pengar på kontot på köpdagen trots att betalningen i vissa fall bokförs senare. Saknas tillräckligt med pengar på kontot på köpdagen kan kunden drabbas av överdragsavgifter.

Debetkort, betalkort och kreditkort är ofta förenade med vissa andra tjänster, t.ex. möjligheten att med hjälp av kortet få ut kontanter från uttagsautomater och/eller använda kortet utomlands.

Reservering

Vid kortköp görs i regel en reservering av beloppet på ditt konto i samband med att täckningskontroll görs. När köpet slutligt bokförs på kontot skall reserveringen automatiskt tas bort. Det inträffar ibland – av olika skäl – att detta inte fungerar varvid kontot under en period av upp till fem dagar alltså kan vara belastat med det dubbla köpbeloppet. Kontakta då din bank som ”manuellt” tar bort reserveringen.

Smart Card

Smart card (smarta kort eller aktiva kort) är ett kort med inbyggd mikroprocessor (chip) som kan laddas med köpkraft – ”pengar” – vilka kortinnehavaren vid köp av varor och tjänster kan använda i stället för kontanter. De kort som lanserats av några banker under varumärket Cash är tänkta att kompletterar vanliga bank- och kreditkort vid alla typer av småaffärer. Avsikten är att de ska ersätta sedlar och mynt, i första hand vid köp under 300 kronor.

Kortet kan enklast beskrivas som en elektronisk plånbok, stor som ett vanligt kreditkort. I princip kan man säga att det fungerar som ett telefonkort där behållningen på kortet ligger lagrat i ett datachip. Skillnaden är att det kan laddas om och om igen. En annan skillnad är att man inte kan spärra ett förlorat kort. De ”pengar” som fanns på kortet vid förlusttillfället är alltså förlorade på samma sätt som pengar som finns i en vanlig plånbok är förlorade om man tappar plånboken.

Kortet kopplas till ett lönekonto i banken. Med en personlig sk PIN-kod är det möjligt att flytta pengar från kontot till kortet. Kortet kan laddas på t.ex. bankkontor, i köpcentra och på andra platser utomhus. Laddningen går till ungefär som när man tar ut pengar i en uttagsautomat. Skillnaden är att pengarna istället ”lagras” på kortet. Kortet kan laddas med upp till 1 500 kronor per gång.

Förlust av kortet bör omedelbart anmälas till banken. Banken kan då spärra kortet för att förhindra att det laddas av någon obehörig.

Vid köp sätter man in kortet i butikens terminal (samtidigt kan man kolla saldot i en ruta på terminalen), expediten slår in beloppet, man kontrollerar beloppet och trycker OK. När man betalar behöver man inte använda koden. Pengarna förs därefter över till butikens terminal. Vid dagens slut förs pengarna över från butikens terminal till butikens bank.

Förlust av Kort

I avtalet mellan kortinnehavaren och kortutgivaren (banken) finns villkor som anger när kortinnehavaren är betalningsskyldig för ett belopp som påförts kontot om ett kort har använts av någon obehörig person. Dessutom brukar avtalen innehålla bestämmelser om att kort och kod skall förvaras på ett betryggande sätt och ej tillsammans.

När är du betalningsansvarig?

Konsumentkreditlagens 34 § begränsar kreditgivarens möjligheter att använda villkor som innebär att kontohavaren blir betalningsskyldig för belopp som påförts kontot om ett kort har använts av obehörig person. Kontohavaren är betalningsskyldig för obehörigt utnyttjande endast om denne, eller någon annan som får använda kontokortet, har

 1. lämnat ifrån sig kortet till någon annan,
 2. genom grov oaktsamhet förlorat kortet, eller
 3. på något annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos kreditgivaren.

Grov Oaktsamhet?

Vid bedömningen av om kortinnehavaren varit grovt oaktsam bör man ta hänsyn till att kontokort i regel är avsedda att lättillgängligt kunna användas i olika sammanhang, ofta för att användas i stället för pengar även vid smärre inköp. Har kortet t.ex. lämnats kvar i ficka, väska eller bil som inte stått under uppsikt, bedöms detta i regel som grov oaktsamhet.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har prövat ett stort antal fall som gällt vad som skall anses som grovt oaktsamt i samband med förlust av kort. Några principellt viktiga fall som kan vara vägledande, presenteras på ARN:s hemsida.

Förlustanmälan

Belopp som påförts kontot sedan kortutgivaren har mottagit en förlustanmälan är kontohavaren inte betalningsansvarig för. Efter förlustanmälan är kontohavaren alltså skyddad mot obehöriga uttag även om han lämnat ifrån sig kortet eller förlorat det genom grov oaktsamhet. Kontohavaren är emellertid betalningsansvarig även för uttag som gjorts även efter förlustanmälan om han gjort sig skyldig till svek.

Alla Kort Omfattas

Konsumentkreditlagens 34 § är direkt tillämplig endast på kontokort som är knutna till krediter. En annan sak är att paragrafen ofta tillämpas även på andra kort, dvs lagregeln tillämpas analogt. Regeln i konsumentkreditlagen är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att kreditgivaren inte kan utvidga ansvaret för kortinnehavaren. Vid reklamationer/klagomål avseende obehörigt utnyttjande bör man i första hand vända sig till den kontoförande banken, dvs den bank där man har det konto som kortet är knutet till.

Internetköp

Vid betalning för köp av varor och tjänster på Internet förekommer det att säljaren önskar uppgift om kundens kontokortsnummer samt kortets giltighetstid. Uppgiften skall i regel lämnas genom att numren knappas in och tillsammans med beställningen sänds via nätet. Frågan har uppkommit vilka risker som kortinnehavaren tar när han lämnar ut sitt kortnummer på nätet.

Hittills har det inte visat sig riskablare att lämna ut sitt kortnummer vid köp på Internet än vid köp i traditionell butik. Låt dock det egna omdömet avgöra i vilka sammanhang du väljer att använda kort/kortnummer vid köp på Internet eller i butik etc. För mer information ang. köp på Internet, se Konsumentverkets hemsida www.kov.se.

Felaktiga Debiteringar

Har ditt konto debiterats med (påförts) ett belopp som hänförs till ett köp som du anser att du inte har gjort, skall du reklamera till banken/kortutgivaren. Banken/kortutgivaren skall då utreda om debiteringen kan hänföras till ett köp som du godkänt eller ej.Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och allmän domstol är instanser som kan pröva frågan om betalningsansvar vid obehörigt utnyttjande av kort.

Reklamation av Kort- och Automattjänster

Finansinspektionen har givit ut ett s.k. allmänt råd angående kort- och automattjänster. Detta allmänna råd tar sikte på situationer då kontohavaren reklamerar fel vid användning av tjänsterna. Vid sådan reklamation bör banken göra en teknisk undersökning som bör omfatta granskning av underlag för automatuttaget och bankautomatsystemets funktionssätt vid uttagstillfället.

Kunden bör få information om resultatet av utredningen. Om banken konstaterat att det inte förekommit något tekniskt fel och kontohavaren står fast vid sin reklamation bör banken göra en utredning av omständigheterna i övrigt för att så långt som möjligt få händelsen klarlagd. Om banken efter en bedömning av utredningsmaterialet (tekniska förhållanden och övriga omständigheter) avvisar reklamationen bör kontohavaren upplysas om möjligheten att få frågan om betalningsansvar prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

Mer Information

 • 34 § Konsumentkreditlagen (1992:830)
 • Regeringens proposition 1991/92:83, Ny konsument kreditlag
 • SOU 1995:69, Betaltjänster
 • Ds 1993:56 justitiedepartementet, Moderna betalningsmetoder
 • Eriksson och Lambertz, Kommentar till konsumentkreditlagen,
 • Finansinspektionens allmänna råd om kontokort och automattjänster (FFFS 2000:9)
 • Konsumentverket, Kontokrediter, marknadsöversikt.
 • Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Avgifter för bankernas vanligaste tjänster, marknadsöversikt

Övriga adresser:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel 08 – 783 17 00

Kommunernas konsumentvägledning nås genom kommunens växel.

Källa: Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *